SCHODY DO SEBA
Protidrogový výchovný koncert.

Protidrogový motivačný hudobný program je špeciálne určený pre žiakov vyšších ročníkov ZŠ a študentov stredných škôl, dotýka sa tém ako sú drogová závisloť, cigarety, alkohol, gamblerstvo.

Po deviatich rokoch pravidelného účinkovania s protidrogovými a výchovnými predstaveniami prinášame v poradí tretie, zo série protidrogových predstavení z autorského pera Borisa Lettricha - pod názvom „Schody do seba“. Predchádzajúce dve predstavenia s protidrogovou tematikou Bariéry a Slepá ulica sa už niekoľko rokov stretávajú s vynikajúcimi ohlasmi od žiakov, pedagógov ako aj koordinátorov protidrogovej prevencie na celom Slovensku.

Schody do seba“ sú v tomto programe metaforicky použité ako výber dvoch možných ciest životom - stúpať hore, padať dole. ( Vo výchovnom koncerte sú ) Drogy v tomto programe sú prirovnávané k jednosmernému eskalátoru, na ktorý nasadnúť nie je ťažké. No následne vracať sa späť je sizyfovská drina - navyše keď rýchlosť schodov smerom dole niekto potajomky pridáva. V programe na prvé miesto kladieme absolútnu silu rodiny, lásky a vzorov správania v rodine, ktoré sú zakorenené v človeku skoro ako genetická informácia. Neskôr prichádza partia a spoločenstvo mladých ľudí, hľadajúcich svoje miesto na zemi a revoltu, ktorou by sa odlíšili od nudného okolia. A práve toto je moment, kedy mladí (nevediac o tom) rozhodujú o svojom živote.

Cigarety, alkohol, nelegálne drogy, gamblerstvo - práve to sú témy ktoré sa v programe pokúsime znovu otvoriť a podať alternatívu vo forme drog menom láska, priateľstvo, príroda, šport, humor.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Martin pripravilo ako súčasť výchovného koncertu programu aktivity primárnej prevencie drogových závislostí, ktoré sa doporučujú využívať pedagógom pred hudobným predstavením. Súčasťou materiálov je aj pripravený dotazník, ktorého cieľom je dozvedieť sa na základe spätnej väzby, čo mladým ľuďom program dal a aký majú názor na tento problém dnešnej doby.

Dĺžka trvania programu je približne 70 minút. Cena a termín konania koncertu bude spresnený po vzájomnej dohode.DSC_1490.jpgDSC_1553.jpgDSC_1571.JPGDSC_1578.JPGDSC_1592.jpgDSC_7154_posledna foto.jpg

referencie

Stredná odborná škola, Esterházyovcov 712/10,Galanta
janka toma [jankatoma@zoznam.sk]
Vaše predstavenia, a nie iba to posledné, ktoré sme navštívili v tomto roku - Schody do seba, majú kladný ohlas u našich žiakov. Predstavenie je spracované práve s ohľadom na mentalitu mladých ľudí, či je to hovoreným slovom alebo pesničkami, ktoré predstavenie oživujú, odľahčujú, ale majú tiež výchovný charakter a navodzujú určité pocity, ktoré umocňuje práve to hovorené slovo, podávané ako príbeh. Všetko, čo sa robí v rámci protidrogovej prevencie pre žiakov je inšpiratívne, lebo nikdy nevieme, na koho zo žiakov to zaúčinkuje viac alebo menej, takéto výchovné koncerty majú svoj zmysel a opodstatnenie. Niekedy túto tému naši učitelia následne využívajú a rozoberajú na hodinách etickej výchovy alebo občianskej náuky. V tomto roku bola práve téma - Schody do seba aj témou slohovej práce žiakov prvého ročníka, ktorí sa tohto výchovného koncertu zúčastnili.Tešíme sa ďaľšiu spoluprácu a ďakujeme, s pozdravom J.Tomová :-)))

Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany
Mgr. Galbavá Marcela,Koordinátor prevencie a protidrogovej výchovy [marcela.galbava@gmail.com]
Dňa 17. 5. 2011 sa žiaci Strednej odbornej školy záhradníckej spolu so žiakmi z iných stredných škôl v Piešťanoch zúčastnili motivačného hudobno-výchovného predstavenia „Schody do seba“ tematicky zameraného na protidrogovú výchovu. Predstavenie bolo koncepčne tvorené sprievodným hovoreným slovom kombinovaným modernou popovou hudbou s výbornými textami.Celé predstavenie trvalo približne 2 hodiny, čo sme zhodnotili ako adekvátny čas na udržanie pozornosti adolescentnej mládeže. Počas „koncertu“ mal sprievodné slovo p. Boris Lettrich, ktorý zaujímavým pútavým spôsobom prijateľným pre danú vekovú kategóriu rozprával žiakom o škodlivosti drog a návykových látkach, ktoré nielen že poškodzujú zdravie ľudí, ale ničia i vzťahy a ovplyvňujú životy i ďalších ľudí v okolí závislého človeka. Pán Lettrich sa snažil žiakom napovedať, že každý človek má v ťažkých životných situáciách na výber vždy minimálne dve možnosti, ktoré rozhodnú, akým smerom sa bude jeho život vyvíjať ďalej. Rozprával však i o vzťahoch, o láske, priateľstve, porozumení, pravde, čestnosti, ktoré zdá sa mnohým ľuďom v dnešnej spoločnosti občas chýbajú. Výborné hovorené slovo často vychádzajúce z osobných spomienok speváka zo skutočného života bolo veľmi vhodne doplňované modernou hudbou s vynikajúcimi textami, ktoré taktiež boli tematicky zamerané na boj proti drogám a na vzťahy medzi ľuďmi.Veľmi pozitívne hodnotíme fakt, že počas predstavenia sa účinkujúci snažili o kontakt so žiakmi. Od polovice prestavenia už bolo viditeľné zapájanie sa žiakov do komunikácie s p. Lettrichom, čím sa takto potvrdilo, že žiaci počas predstavenia rozmýšľali nad obsahom a boli sústredení na motivujúce posolstvo, ktoré sa im účinkujúci pomocou predstavenia snažili dať.Koncert v nás – pedagógoch a verím že i v žiakoch zanechal veľmi dobrý dojem, vrelo ho odporúčam i ďalším stredným školám. Ohlasy po koncerte od žiakov boli výborné, na podobné podujatie by ochotne išli i na budúce.

všetky referencie