top of page

O nás

Sme umelecká spoločnosť LETart production, ktorá sa venuje poskytovaniu hudobnovýchovných predstavení s motivačným obsahom. Máme dlhoročnú tradíciu a veľké množstvo skúseností nakoľko na trhu pôsobíme od roku 2005. Počas tejto doby sme sa stali významným subjektom v danej oblasti.

 

Podarilo sa nám pripraviť a odohrať veľké množstvo výchovno-motivačných predstavení, ktoré mali obrovský úspech nielen u pedagógov, ale taktiež aj u žiakov. 

 

                             .

Pozitívne boli hodnotené tak zo strany výchovných poradcov, koordinátorov protidrogovej prevencie, odbornými pracovníkmi Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ako aj pracoviskami prevencie kriminality krajských riaditeľstiev Policajného zboru.

 

Naše predstavenia slúžia ako prevencia a doplnok k vzdelávaniu. Pomocou nich sa snažíme žiakov zaujať a ukázať im nový pohľad na preberané témy a to odľahčenou formu, za pomoci hudby, motivačného slova a príbehov zo života.

Sme veľmi vďační, že počas celej doby nášho fungovania od Vás dostávame pozitívne

ohlasy a že nám aj naďalej prejavujete Vašu dôveru využívaním našich výchovno-motivačných koncertov. Veríme, že táto forma vzdelávania má na žiakov želaný efekt a že pomocou neho dokážeme intenzívnejšie pôsobiť na správanie, či názory mladej generácie.

 

Na záver sa chceme poďakovať všetkým pedagógom za spätnú väzbu smerom k našim koncertom, pretože Váš názor nám pomáha skvalitňovať naše predstavenia.

bottom of page