Slovenská komora učiteľov odporúča LETart

Na základe dlhodobo vysokej úrovne výchovno-motivačných koncertov a pozitívnych referencií pedagógov a žiakov doporučuje naše koncerty, ako koncerty, ktoré svojim motivačným obsahom napomáhajú bojovať proti sociálno-patologickým javom a formujú mladú generáciu v duchu empatie, pozitívneho postoja k životu a zdravému životnému štýlu.